2018/07/15 - Frasnes-Ronse-Flobecq

Rit Groep A - rit Jurgen - Frasnes-Ronse-Flobecq - 91 km - vertrek 8h
Rit Groep B - rit Jurgen - korte versie - 73 km - vertrek 8h

Rit Groep B - korte versie - 73 km