2018/03/11 - Brakel - D'Hoppe - Lessen

Rit groep A - Bert L - Richting Brakel - D'Hoppe - Lessen - 66 km
Rit groep B - Georges - Richting Gooik - St-Pieters-Leeuw - Bogaarden - 65 km

Rit Groep B

Rit Georges - Richting Gooik - St-Pieters-Leeuw - Bogaarden - 65 km