D. Algemene vergadering

Artikel 16 : Het bestuur zal een Algemene Vergadering bijeenroepen in het begin van ieder kalenderjaar.

Artikel 17 : Tijdens de Algemene vergadering wordt de kastoestand aan de leden medegedeeld.

Artikel 18 : Het bestuur kan bij hoogdringendheid, op ieder ogenblik een Algemene Vergadering bijeenroepen.

Artikel 19 : De leden kunnen bij gewone meerderheid (de helft + 1), het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.