C. Bestuur

Artikel 6 :  Jaarlijks is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden kunnen zich echter opnieuw kandidaat stellen, net zoals alle andere leden. De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum drie en maximum zeven.

Artikel 7 : Enkel de leden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen bij volmacht, door één enkel lid naar keuze.

Artikel 8 : De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursmandaten krijgen een aanvullende taak.

Artikel 9 : Het bestuur is verplicht een verzekering af te sluiten voor al de aangesloten leden. Van de leden wordt verwacht dat ze geen ernstige lichaamsgebreken hebben welke door het fietsen zouden kunnen verslechten of andere aandoeningen zouden kunnen teweegbrengen.

Artikel 10 : Het bestuur en/of baankapitein(s) kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, indien deze voortvloeien uit persoonlijk initiatief van een clublid of door zijn onverantwoord rijgedrag.

Artikel 11 : Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.

Artikel 12 : Bestuursleden in het bijzonder, moeten het algemeen belang van de club dienen.

Artikel 13 : Elk bestuurslid dat op ernstige wijze het algemeen belang van de club schaadt, zal als bestuurslid verwijderd worden.

Artikel 14 : Een bestuurslid dat afwezig is tijdens drie opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden of verwittiging, wordt ontheven van zijn bestuursfunctie.

Artikel 15 : Het bestuur zorgt tijdig voor een jaarkalender. Wijzigingen op de voorgelegde jaarkalender kunnen alleen mits voorlegging aan én goedkeuring van het bestuur.