Clubreglement

A. Doelstellingen

Artikel 1 : De club heeft tot doel om via het wielertoerisme, de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen.

Artikel 2 : Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club. Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden, maar de minderjarigen vallen wel onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen een schriftelijke toelating te hebben van één der ouders samen met een kopie van de familiale verzekering.

B. Lidmaatschap

Artikel 3 : De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidkaart. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het lid het clubreglement onderschrijft en naleeft.

Artikel 4 : Enkel het bestuur kan bij unanieme beslissing, leden inschrijven, weigeren of schrappen.

Artikel 5 : Lidmaatschap (bondsbijdrage en ledenbijdrage) kost € 40 per jaar. Wie tijdens het fietsseizoen deelneemt aan minstens 15 ritten, krijgt het daaropvolgende jaar een gratis lidmaatschap. Nieuwe leden betalen € 100 instap-lidgeld, waarvan ze na 3 opeenvolgende seizoenen trouw lidmaatschap € 75 terugkrijgen. Vanaf hun tweede seizoen betalen zij € 40 of verwerven zij gratis lidmaatschap door 15 ritten of meer meegereden te hebben.

C. Bestuur

Artikel 6 :  Jaarlijks is het bestuur uittredend. De uittredende bestuursleden kunnen zich echter opnieuw kandidaat stellen, net zoals alle andere leden. De bestuursverkiezing vindt plaats op de Algemene Vergadering. Het aantal bestuursleden bedraagt minimum drie en maximum zeven.

Artikel 7 : Enkel de leden zijn stemgerechtigd. Zij kunnen bij afwezigheid op de Algemene Vergadering hun stem laten uitbrengen bij volmacht, door één enkel lid naar keuze.

Artikel 8 : De verkozen bestuursleden kiezen onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De overige bestuursmandaten krijgen een aanvullende taak.

Artikel 9 : Het bestuur is verplicht een verzekering af te sluiten voor al de aangesloten leden. Van de leden wordt verwacht dat ze geen ernstige lichaamsgebreken hebben welke door het fietsen zouden kunnen verslechten of andere aandoeningen zouden kunnen teweegbrengen.

Artikel 10 : Het bestuur en/of baankapitein(s) kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, indien deze voortvloeien uit persoonlijk initiatief van een clublid of door zijn onverantwoord rijgedrag.

Artikel 11 : Enkel het bestuur kan artikels van het clubreglement wijzigen, schrappen of toevoegen.

Artikel 12 : Bestuursleden in het bijzonder, moeten het algemeen belang van de club dienen.

Artikel 13 : Elk bestuurslid dat op ernstige wijze het algemeen belang van de club schaadt, zal als bestuurslid verwijderd worden.

Artikel 14 : Een bestuurslid dat afwezig is tijdens drie opeenvolgende vergaderingen zonder geldige reden of verwittiging, wordt ontheven van zijn bestuursfunctie.

Artikel 15 : Het bestuur zorgt tijdig voor een jaarkalender. Wijzigingen op de voorgelegde jaarkalender kunnen alleen mits voorlegging aan én goedkeuring van het bestuur.

D. Algemene vergadering

Artikel 16 : Het bestuur zal een Algemene Vergadering bijeenroepen in het begin van ieder kalenderjaar.

Artikel 17 : Tijdens de Algemene vergadering wordt de kastoestand aan de leden medegedeeld.

Artikel 18 : Het bestuur kan bij hoogdringendheid, op ieder ogenblik een Algemene Vergadering bijeenroepen.

Artikel 19 : De leden kunnen bij gewone meerderheid (de helft + 1), het bestuur de schriftelijke opdracht geven een Algemene Vergadering te houden.

E. Leden

Artikel 20 : Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen.

Artikel 21 : Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, zal na de tweede verwittiging onmiddellijk van de ledenlijst worden geschrapt.

Artikel 22 : Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Dat houdt in dat hij of zij voorstellen, op- of aanmerkingen kan formuleren naar het bestuur toe, en dit bij het begin van de agenda om 20.00 u. Nadien beslist het bestuur gedurende het verdere verloop van de vergadering. Indien nodig verlaat het lid de bestuursvergadering.

F. Ritten

Artikel 23 : Elke rit start stipt op het aangeduide uur aan het clublokaal.

Artikel 24 : Elk lid dat niet start aan het lokaal, wordt als afwezig genoteerd. Uitzonderingen worden alleen door het bestuur gerechtvaardigd.

Artikel 25 : De baankapitein leidt de rit. Hij of zij mag in principe niet voorbij gefietst worden, beklimmingen uitgezonderd. Boven op de helling wordt opnieuw gewacht tot de volledige groep samen is. Samen uit, samen thuis.

Artikel 26 : Wanneer er zich een verkeersongeval, tijdens een zaterdag- of zondagrit, speciale rit of tijdens een training voordoet, moeten zo spoedig mogelijk (binnen de 72 uren) alle gegevens omtrent het ongeval, aan een bestuurslid worden doorgegeven, zodat de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering kunnen doorgestuurd worden. Indien door omstandigheden de documenten niet binnen de gestelde termijn in ontvangst kunnen genomen worden (bv. ongeval in het buitenland), dient één der bestuursleden toch binnen de 72 uren na het ongeval, met telegram of per fax te worden verwittigd, door familie of vrienden, zodat hij binnen de 7 dagen (opgelegde termijn) een dossiernummer kan aanvragen voor het desbetreffende ongeval. Bij niet naleven van dit artikel zal de club zich van het gebeuren distantiëren en kan haar verzekering bij de Vlaamse Wielrijdersbond niet meer gelden.

Artikel 27 : De clubleden die bij een ongeval worden betrokken (met derden vreemd aan de club), geven wij de raad, steeds hun familiale verzekering aan te spreken en de politiediensten te verwittigen, daar de fietser steeds als zwakke weggebruiker wordt beschouwd.

Artikel 28 : Iedere deelnemer wordt verzocht om minstens één reserveband of tube bij te hebben.

Artikel 29 : Bij pechverlening wordt door de volledige ploeg ter plaatse, en rechts van de weg, gewacht tot de pechvogel opnieuw aansluiting heeft gekregen.

Artikel 30 : De leden dienen tijdens de fietstochten gehoor te geven aan de signalen van het bestuur en/ of baankapitein(s), en ook naderend gevaar te signaleren (bv. oneffenheden in het wegdek, geparkeerde voertuigen, …).

Artikel 31 : Ritten van meer dan 100 km vereisen een minimumleeftijd van 16 jaar (artikel 2 blijft van toepassing).

Artikel 32 : Elke rit wordt, in de mate van het mogelijke besloten met een lekker samenzijn. Plaats van dit gebeuren wordt vóór de rit bepaald.

Artikel 33 : Als wielertoerist ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes, allerhande verpakkingen en lekke banden horen thuis in een vuilnisbak.

G. Uitrusting

Artikel 34 : Tijdens elke zondagrit fietsen de leden in volledige clubuitrusting. Wie dit niet doet, wordt als afwezig genoteerd en krijgt een eerste verwittiging. Uitzonderingen alleen met toelating van het bestuur.

H. Veiligheid

Artikel 35 : Elk lid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen, wij fietsen twee per twee op de rijbaan. Elk lid zorgt ervoor dat zijn materiaal in orde gesteld is volgens de wegcode en dat dit keurig onderhouden wordt, dit om zijn eigen veiligheid en die van de anderen te waarborgen.

Artikel 36 : De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm tijdens een rit, zal de club zich distantiëren van dit ongeval.

I. Jaarlijks eetfestijn

Artikel 37 : Het jaarlijks eetfestijn is onze enige bron van inkomsten. Van ieder lid wordt een spontane inzet gevraagd.

J. Ledenfeest

Artikel 38 : Elk seizoen eindigt met een ledenfeest waar hulde gebracht wordt aan de clubkampioen, de winnaar van de clubtijdrit en verdienstelijke leden. Dit ledenfeest is vrijblijvend.

K. Clubkampioen

Artikel 39 : Het lid dat bij het einde van het seizoen het hoogste aantal kilometers meereed tijdens de zondagritten is de clubkampioen. Bij gelijkheid van kilometers, zijn al deze leden dan ook clubkampioen.

Onze ritten vertrekken steeds aan ons clublokaal bij Latjes en wie mee vertrekt en méér dan de helft meerijdt van het aantal km die gereden moet worden die rit, wordt aanzien als aanwezig en zal dus aangekruist worden op de rittentabel.

Uitzonderlijk, bij externe activiteiten zoals Trois Ballon, Luik-Bastenaken-Luik, Climbing for Life Vogezen, Amstel Gold Race,... waarbij méér dan 10 leden deelnemen en de organisatie, om er naartoe te gaan (lees verblijf e.d.), door de club wordt geregeld, geldt ook als aanwezig. Dit met een maximum van 2 zulke externe activiteit per seizoen.

Meehelpen tijdens onze muco-activiteit wordt ook aanzien als aanwezig en verdient een kruisje. 

L. Clublokaal

Artikel 40 : De club heeft haar hoofdzetel in café “Bij Latjes”, Stationsstraat 72 te 1540 Herne.

Artikel 41 :  In het clublokaal wordt de rittentabel tijdens het fietsseizoen wekelijks aangevuld.