Onze maatregelen rond COVID-19

De Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 heeft besloten dat vanaf 18 mei 2020 reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen.

In die context zal WTC Jong en Oud de clubritten terug hervatten, onder de hieronder beschreven voorwaarden.

De hieronder beschreven maatregelen hebben de bedoeling om eenieders veiligheid te garanderen en zijn van toepassing vanaf 18 mei 2020. Ze zullen wekelijks worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

1. Algemeen

 • Het staat ieder lid vrij om te beslissen of hij al dan niet wenst deel te nemen aan de clubritten.
 • De vanaf 18 mei gereden clubritten tellen niet mee voor het clubklassement of voor de bepaling van het lidgeld 2021. De club zal het lidgeld 2021 volledig ten laste nemen.
 • Ieder deelnemend clublid wordt geacht de in dit document beschreven maatregelen maximaal na te streven. Bij het niet naleven van de maatregelen kan het bestuur van de club beslissen om het betreffende lid te sanctioneren en zelfs tijdelijk uit te sluiten van clubritten.
 • Alle ritten worden uitsluitend in de clubkledij gereden, zodat duidelijk kan aangetoond worden dat ze plaatsvinden in clubverband.
 • Om het risico op besmetting te beperken, zullen de leden in VASTE groepen opgedeeld worden. Op die manier worden de ‘sociale bubbels’ van de leden niet onnodig gemengd.
 • De opdeling van de leden is als volgt:
  • B-GROEP: Georges, André, Willy, Fred, Kim Maris, Adelin, Stephan M.
  • A3-GROEP: Pee, Dirk, Tibben, Maizen, Jeankes, Fanne, Peter
  • A2-GROEP: Jelle, Bert L., Jurgen, Gert, Pieter, Patte
  • A1-GROEP: Andy, Stinos, Bert Fl., Kim De Rom, Bjorn, Thomas, Timmes
  • Deze indeling heeft enkel tot doel om min of meer evenwichtige en kleinere groepen samen te stellen en houdt enkel rekening met de leden die hebben aangegeven om mee te zullen fietsen vanaf 18 mei 2020. Deze opdeling blijft geldig zo lang de huidige nationale veiligheidsmaatregelen rond sporten in clubverband van kracht blijven.
 • Per groep wordt wekelijks vóór het vertrek een wegkapitein aangeduid. De rol van de wegkapitein bestaat erin om te waken over het goed verloop van de tocht en het naleven van de regels. Deze persoon draagt niet de volledige verantwoordelijkheid van de groep en is niet hoofdelijk aansprakelijk bij het niet naleven van de regels. Elke fietser is steeds individueel aansprakelijk.
 • De wegkapitein draagt de armband duidelijk zichtbaar aan de linker(boven)arm. De armbanden zullen wekelijks klaar liggen in de buis onder de brievenbus van Georges (Hernekouter).De wegkapitein is in onze club NIET gemachtigd om het verkeer aan kruispunten stil te leggen om passage van de groep te verzekeren.
 • Indien niet nader beschreven in dit reglement, zijn de bepalingen van het algemeen clubreglement van toepassing.

2. Vertrek

 • Om de groepen niet onnodig te mengen, worden er verschillende vertrekuren gepland:
  • A1-groep: 8u00
  • A2-groep: 8u15
  • A3-groep: 8u30
  • B-groep: 8u45
  • De afspraak van vertrek blijft het stationsplein in Herne.
 • Leden die te laat arriveren, kunnen NIET aansluiten bij een andere groep.
 • De basismaatregelen omtrent COVID dienen ook hier te worden gerespecteerd: houd afstand, geef geen hand, enz.

3. Tijdens de rit

 • Er wordt maximaal met twee personen naast elkaar gefietst. Waar de verkeersdrukte en de weg het toelaat wordt de veiligheidsafstand tussen twee naast elkaar fietsende renners maximaal gerespecteerd.
 • Indien er iemand dient te hoesten of de neus te snuiten, dan dient dit lid af te zakken naar de staart van de groep. Het hoesten of snuiten van de neus wordt ACHTER de groep gedaan en op veiligheidsafstand van de renners voor hem.
 • Bij kruispunten, op hellingen of andere mogelijke plaatsen waar gestopt wordt, zal de groep de veiligheidsafstanden maximaal respecteren.
 • De instructies van de wegkapitein worden steeds opgevolgd.
 • Tijdens de rit is het onder geen beding toegelaten om de groep op te splitsen. De groep blijft steeds samen, tenzij er sprake is van overmacht (technisch defect, medisch probleem, enz.).

4. Na de rit

 • Na de rit wordt er niet afgesloten met een drankmoment. Alle leden keren onmiddellijk, en bij voorkeur individueel, huiswaarts.
 • De kapiteinsbanden worden na de rit in buis onder de brievenbus van Georges gedeponeerd.